ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

โครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผักอินทรีย์
Tuesday, 05.16.2017, 08:52am (GMT)

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกษตรและเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคอาเซียนได้เรียนรู้การผลิตพืชผักอินทรีย์ ประกอบกับเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายเยาวชนเกษตรในภูมิภาคอาเซียนกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเรียนเชิญ ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Beauveria preparation และ Culture and multiply Pest Enemy ณ ศูนย์ฯ ภาคกลาง ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกอบรม จำนวน ๑๙ คน

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.