ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

การฝึกอบรม Regional Training Workshop on Mass Production of Beneficial Insects and Nematodes
Thursday, 05.18.2017, 09:01am (GMT)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยโครงการระบบอาหาร-เกษตรยั่งยืนแห่งอาเซียน (ASEAN Sustainable Agrifood Systems-ASEAN SAS) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จะจัดฝึกอบรม Regional Training Workshop on Mass Production of Beneficial Insects and Nematodes ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้ความรู้และทักษะในด้านการผลิตตัวห้ำ-ตัวเบียนและไส้เดือนฝอย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านการควบคุมโดยชีววิธี จึงได้นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่จากโครงการฯ และกรมวิชาการเกษตร จำนวน ๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของทางศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.