ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

อพท.๓ และสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพสตรีตะเคียนเต
Wednesday, 05.24.2017, 09:03am (GMT)

วันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย อพท.๓ ภายใต้การดำเนินงานของ อพท. ได้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในตำบลตะเคียนเตี้ย โดยมีการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยววิถีมะพร้าว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนตะเคียนเตี้ยที่มีความผูกพันกับสวนมะพร้าว เบื้องต้น อพท.๓ และสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนให้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ยและกลุ่มอาชีพสตรีตะเคียนเตี้ยมีการเพาะเลี้ยงแตนเบียน Bracon hebetor เพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว และส่งเสริมให้เป็นกิจกรรม CSR สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในตำบลตะเคียนเตี้ย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนมะพร้าว รวมถึงเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อพท.๓ จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร คือ นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหลักสูตรการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กลุ่มอาชีพสตรีตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.