ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร
Saturday, 08.05.2017, 07:47am (GMT)

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรสีเขียวสู่ผู้บริโภค เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร เรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตรสำหรับเกษตรกร ในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โดยมี นางสาวศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ ณ ห้องประชุม ๑๔๘ อาคารสัมมนา ๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด ๕๖ คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเกษตรกรบางรายได้ให้ความสนใจจึงติดต่อกลับมาและขยายผลแนะนำการใช้ชีววิธีเพื่อแก้ไขปัญหาศัตรูพืช

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.