ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลางร่วมกับบริษัทในเครือชัชวาล กรุ๊ป จ
Friday, 09.15.2017, 08:01am (GMT)

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๙.๓๐ น. บริษัทในเครือชัชวาล กรุ๊ป จัดงานพบเกษตรกรประจำปี ๒๕๖๐ และงานเสวนา เกษตรกรเข้มแข็ง แหล่งผลิตปลอดภัย ผักส่งออกสดใหม่ ก้าวสู่เกษตรไทย ๔.๐ ณ ลานเอนกประสงค์ บริษัทในเครือชัชวาล กรุ๊ป หมู่ 8 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยเชิญเกษตรกรในหลายพื้นที่ เช่น เกษตรกรจากจังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี และนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายให้มีผลผลิตที่ดี มีรายได้ที่แน่นอน รวมถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรในกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย โดยมีนางสาวศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว และนายธนัชชาติ ทรัพย์จี่ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ ได้แก่ ด้วงเต่าตัวห้ำ Nephus ryuguus (H. Kamiya) มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata (Wolff) แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) เชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๐ คน

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.