ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจ
Sunday, 12.10.2017, 08:20am (GMT)

วันที่ ๒-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมีนักวิจัยจากศูนย์ฯ ภาคกลาง คอยให้คำปรึกษาและจัดนิทรรศการศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืชและการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata (Wolff) แตนเบียน Bracon hebetor Say แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ด้วงเต่าตัวห้ำ Nephus ryuguus (H. Kamiya) แตนเบียน Cotesia flavipes (Cameron) เชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin บริเวณหน้าคณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.