ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษา
Tuesday, 12.12.2017, 08:26am (GMT)

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. อาจารย์และนักศึกษา รายวิชา กญวก ๔๘๑ การจัดการแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๒ คน ได้เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับแมลงศัตรูธรรมชาติ ณ ศูนย์ฯ ภาคกลาง นอกจากนี้จึงขอความอนุเคราะห์แมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบรูณาการความรู้และเสริมสร้างทักษะวิชาการแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร. ชนาณัฐ แก้วมณี เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.