ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

Dr. Des Conlong จากสถาบันวิจัยอ้อย South African Sugar Association ได้เดินทางมายังศูนย์ฯ ภาคกลาง เพื่อทำการสำรวจหนอนด้ว
Saturday, 03.31.2018, 08:01am (GMT)

วันที่ ๒๖-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. Dr. Des Conlong จากสถาบันวิจัยอ้อย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ภาคกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และออกสำรวจด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Cerambycidae: Coleoptera) บริเวณแปลงอ้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๖-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนางสาวปาริชาติ จำรัสศรี รายงานว่า Dr. Des Conlong จากสถาบันวิจัยอ้อย South African Sugar Association ได้เดินทางมายังศูนย์ฯ ภาคกลาง เพื่อทำการสำรวจหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย D. buqueti ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และศึกษาการป้องกันกำจัดแมลงชนิดนี้ และเพื่อสร้างความร่วมมือต่อกันในอนาคต จากการสำรวจพบการลงทำลายของด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย D. buqueti ที่ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน ซึ่งพบทั้งระยะไข่ ระยะหนอน ระยะตัวเต็มวัย และพบเชื้อราก่อโรคในแมลงคือเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae) ทั้งนี้ Dr. Des Conlong ได้นำตัวอย่างกลับไปวิเคราะห์ทางโมเลกุล เพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านโมเลกุลในการเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไป

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.