ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน B. hebetor และได้ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
Sunday, 05.20.2018, 08:07am (GMT)

วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นักวิจัยจากศูนย์ฯ ภาคกลาง ได้เข้าติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน B. hebetor และได้ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศัตรูมะพร้าว ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวและเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียว M. anisopliae เพื่อใช้ในการกำจัดด้วงแรดมะพร้าว O. rhinoceros โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐ คน ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจในเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและขยายเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อราเขียวเป็นอย่างดี

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.