ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์ฯภาคกลางเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ T
Friday, 06.01.2018, 09:01am (GMT)

วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. และแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้บุคลากรของศูนย์ฯ ภาคกลาง ได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรุ่นที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๖ คน ได้แก่ ๑. นางสาวระชา  ฤกษ์ศุภมงคล ๒. นางสาวพรรณทิพา ลีทหาร ๓. นายธนัชชาติ ทรัพย์จี่ ๔. นางสาวศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา  ๕. นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว ๖. นางสาวปาริชาติ จำรัสศรี

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.