ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในเชิงพาณิชย์
Friday, 01.20.2012, 04:30am (GMT)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff)

(Hemiptera: Pentatomidae) ในเชิงพาณิชย์

Technological development of pentatomid predator, Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) for commercial production

อรพรรณ เกินอาษา วิวัฒน์ เสือสะอาด น้ำผึ้ง ชมูเขียว และ ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง

Oraphan Kernasa Wiwat Suasa-ard Namphueng Chomphukhiao and Siriwan Tunkhumtong

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บทคัดย่อ

การศึกษารูปแบบบรรจุัณฑ์มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในสาพห้องปฏิบัติการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) พบว่าบรรจุัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับบรรจุมวนตัวห้ำ เมื่อศึกษาายในสาพห้องปฏิบัติการที่อุณหูมิ 28±5 องศาเซลเซียส และความชื้น 75±5 เปอร์เซ็นต์ คือแก้วน้ำกระดาษขนาด 170 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุมวนตัวห้ำจำนวน 100 ตัวต่อแก้ว ใส่กระดาษลังตัดเป็นชิ้นขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร พบจำนวนมวนตัวห้ำที่ตายายในบรรจุัณฑ์ต่ำสุดเฉลี่ย 3.60 ± 2.41 เปอร์เซ็นต์ หลังจากบรรจุมวนตัวห้ำ 3 วัน ส่วนการศึกษารูปแบบบรรจุัณฑ์มวนตัวห้ำ E. furcellata ที่เหมาะสมเพื่อการนำไปใช้ในสาพไร่ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ พบว่าแก้วน้ำกระดาษขนาด 170 มิลลิลิตร บรรจุมวนตัวห้ำจำนวน 100 ตัวต่อแก้ว และแก้วน้ำกระดาษขนาด 600 มิลลิลิตร บรรจุมวนตัวห้ำจำนวน 50 ตัวต่อแก้ว มีจำนวนมวนตัวห้ำที่ตายายในบรรจุัณฑ์ต่ำสุดเฉลี่ย 1.20 ± 3.20 และ 1.20 ± 5.30 เปอร์เซ็นต์ ในการเพาะเลี้ยงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 เพาะเลี้ยงได้จำนวน 705,000 ตัว นำไปส่งเสริมและมอบให้หน่วยงานต่างๆ และบุคคลอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์ จำนวน 463,300 ตัว

คำสำคัญ: การควบคุมโดยชีววิธี การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ มวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellataCopyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.