ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:42pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ในเชิงพาณิชย์
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใสMallada basalis (Walker)

(Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์

Technological development of green lacewings, Mallada basalis (Walker)

(Neuroptera: Chrysopidae) for commercial production

โสณ อุไรชื่น1 รัตติกาล ทรัพย์โมค1 ชริดา สัตยวงศ์1 ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง1 และวิวัฒน์ เสือสะอาด1,2

Sopon Uraichuen, Rattigan Submok, Charida Sattayawong, Siriwan Tunkhumtong and Wiwat Suasa-ard

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

2ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ในปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุัณฑ์ให้มีความเหมาะสมในการนำมาใช้ประโยชน์ในสาพไร่ ในเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้ทำบรรจุัณฑ์ 2 ชนิด คือ 1) หลอดพลาสติกใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร โดยพับปลายหลอดขึ้นมาด้านหนึ่ง แล้วใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บไว้ ส่วนปลายหลอดอีกด้านตัดเฉียง 2) กระดาษ A4 สีขาวทึบ นำมาม้วนให้มีลักษณะคล้ายหลอดพลาสติกใสแบบวัสดุชนิดที่ 1ลักษณะของเวอร์มิคูไลท์ที่นำมาใส่ายในบรรจุัณฑ์ 3 แบบ คือ 1) เวอร์มิคูไลท์ที่มีลักษณะหยาบ 2) เวอร์มิคูไลท์ที่มีลักษณะหยาบผสมกับเวอร์มิคูไลท์ที่มีลักษณะละเอียด อัตราส่วน 1:1 3) เวอร์มิคูไลท์ที่มีลักษณะละเอียด และปริมาณไข่แมลงช้างปีกใส M. basalis ที่บรรจุในบรรจุัณฑ์ 5 ปริมาณ คือ 1) 50 ฟอง 2) 100 ฟอง 3) 150 ฟอง 4) 200 ฟอง และ 5) 300 ฟอง พบว่า วัสดุทั้ง 2 ชนิดและปริมาณไข่ ทั้ง 5 ปริมาณ ให้จำนวนตัวอ่อนที่ฟักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ในเรื่องของลักษณะของเวอร์มิคูไลท์ที่นำมาใส่ายในบรรจุัณฑ์ โดยการใส่เวอร์มิคูไลท์ที่มีลักษณะหยาบผสมกับเวอร์มิคูไลท์ที่มีลักษณะละเอียด อัตราส่วน 1:1 ในวัสดุทั้ง 2 ชนิดและปริมาณไข่ ทั้ง 5 ปริมาณ ให้จำนวนตัวอ่อนที่ฟักมากที่สุดเท่ากับ 44.09±9.45-52.96±6.26 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟักเท่ากับ 48.4±16.13-63.4±10.09 ซึ่งบรรจุัณฑ์ที่เหมาะสมในการนำมาใช้ประโยชน์ในสาพไร่ คือ กระดาษ A4 สีขาวทึบ ายในใส่เวอร์มิคูไลท์ที่มีลักษณะหยาบผสมกับเวอร์มิคูไลท์ที่มีลักษณะละเอียด อัตราส่วน 1:1 ใส่ไข่ปริมาณ 100 ฟอง

คำสำคัญ: แมลงช้างปีกใส Mallada basalis การเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (20-01-2012)
การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตาคกลางของประเท (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: