ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
National Biological Control Research Center Central Regional Center
Tuesday, 06.18.2019, 03:25pm (GMT) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
::| คำค้นหา:       [ค้นหาแบบละเอียด]  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
อัลบั้มภาพ
วีดีโอ
งานวิจัย
ผลงานวิจัย
   » ผลงานวิจัย ปี2550
   » ผลงานวิจัย ปี2551
   » ผลงานวิจัย ปี2552
   » ผลงานวิจัย ปี2553
   » ผลงานวิจัย ปี2554
   » ผลงานวิจัย ปี2555
   » ผลงานวิจัย ปี2556
   » ผลงานวิจัย ปี2557
เอกสารเผยแพร่
 
 
 
ผลงานวิจัย » ผลงานวิจัย ปี2553
 
การประเมินประสิทธิาพการใช้เชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo)
20 ม.ค. 2555 (GMT)

การประเมินประสิทธิาพของเชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin

ในการเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ

Assessment effect of White mascardine, Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin for control economic pests

วิวัฒน์ เสือสะอาด1, 2 ปวีณา บูชาเทียน1 พิมพรรณ สมมาตย์1 อารณ์ ปั้นทองคำ1 และดอกกล้วยไม้ หอมระหัด1

Wiwat Suasa-ard1, 2 Paweena Buchatian1, , Pimpun Sommartya1, Arporn Puntongcum1 and Dokgluaymai Homrahud1

1ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บทคัดย่อ

การประเมินประสิทธิาพของเชื้อราขาว Beauveria bassiana ในการลงทำลายแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบประสิทธิาพของเชื้อรา B. bassiana 3 ไอโซเลท (B01, B02 และ B03) ที่ความเข้มข้น 1x106 1x107 และ 1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตรน้ำ ต่อการติดเชื้อของมอดเจาะผลกาแฟ Hypothemus hampei (Coleoptera: Curculionidae) วางแผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial experiment ในแผนการทดลอง Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ 1 มี 3 ระดับ คือ เชื้อรา 3 ไอโซเลท ประกอบด้วย B01 B02 และ B03 ปัจจัยที่2 มี 3 ระดับ คือ ความเข้มข้นของเชื้อรา ประกอบด้วย ความเข้มข้นที่ 106 107 และ 108 สปอร์ต่อมิลลิลิตรน้ำ รวมเป็น 10 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ำ ๆละ 14 ตัว จากการทดลองเมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของเชื้อราทั้ง 3 ความเข้มข้นพบว่า ที่ความเข้มข้น1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตรน้ำ มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้มากที่สุด โดยวัดผลจากเปอร์เซ็นต์การตายของมอดเจาะผลกาแฟหลังจากปลูกเชื้อราทั้ง 3 ไอโซเลท ที่ 6 วัน พบว่า ความเข้มข้น 1x108 สปอร์ต่อมิลลิลิตรน้ำ ไอโซเลท B01 มีประสิทธิาพดีที่สุดซึ่งสามารถทำให้มอดเจาะผลกาแฟตายได้สูงสุดคือ 90.38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือไอโซเลท B03 สามารถทำให้มอดเจาะผลกาแฟตายได้ 73.26 เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ: ประสิทธิาพ เชื้อราขาว แมลงศัตรูพืชคะแนน (Votes: )   
    แสดงความคิดเห็น (0)        ส่งให้เพื่อน        พิมพ์


หัวข้ออื่นๆ:
การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ให้อยู่ในรูปบรรจุัณฑ์เพื่อสะดวกต่อการเก็บรัก (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) ในเชิงพาณิชย์ (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Allotropa sp. (20-01-2012)
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (20-01-2012)
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช (20-01-2012) 
::| บทความล่าสุด

 
สำหรับเจ้าหน้าที่
Language: