ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูมะพร้าว
Wednesday, 09.26.2012, 07:03am (GMT)

การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชมะพร้าว

การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae)

          1. การใช้แตนเบียนหนอน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae) 

          นำมัมมี่หรือตัวเต็มวัยแตนเบียนหนอน A. hispinarum ไปปลดปล่อยในแปลงปลูกมะพร้าว เพื่อควบคุมปริมาณแมลงดำหนามมะพร้าว โดยแตนเบียนเข้าทำลายระยะตัวหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าว ปลดปล่อยแตนเบียนหนอนอัตรา 20 มัมมี่ต่อไร่ ซึ่งสามารถปรับลดหรือเพิ่มอัตราการปลดปล่อยให้เหมาะสมตามความรุนแรงของการระบาดได้ ควรปลดปล่อยช่วงเช้าหรือเย็น (ช่วงที่มีแสงแดดอ่อน) ซึ่งประสิทธิาพหลังจากปลดปล่อยแตนเบียนหนอน 6 เดือน พบ ประชากรแมลงดำหนามมะพร้าว B. longissima ลดลงเท่ากับ 83.55 เปอร์เซ็นต์

             2. การใช้แมลงหางหนีบ Chelisoches morio F. (Dermaptera: Chelisochidae)

               นำตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยของแมลงหางหนีบ C.morio ไปปลดปล่อยในแปลงมะพร้าว เพื่อควบคุมปริมาณแมลงดำหนามมะพร้าว โดยแมลงหางหนีบเข้าทำลายแมลงดำหนามมะพร้าวทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัย ปลดปล่อยแมลงหางหนีบ C. morio อัตรา 40 ตัวต่อไร่ ซึ่งสามารถปรับลดหรือเพิ่มอัตราการปลดปล่อยให้เหมาะสมตามความรุนแรงของการระบาดได้ ควรปลดปล่อยช่วงเช้าหรือเย็น (ช่วงที่มีแสงแดดอ่อน) ประสิทธิาพหลังจากปลดปล่อยแมลงหางหนีบ 6 เดือน พบประชากรแมลงดำหนามมะพร้าว B. longissima ลดลงเท่ากับ 97.14 เปอร์เซ็นต์

            3. การใช้เชื้อราขาว Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillieim (Moniliales: Moniliaceae) 

           พ่นเชื้อราขาว B. bassiana เพื่อควบคุมปริมาณแมลงดำหนามมะพร้าว ซึ่งเชื้อราสามารถเข้าทำลายแมลงดำหนามมะพร้าวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัย ใช้เชื้อราขาว 2 ถุง (400 กรัม) ต่อน้ำ 4 ลิตร ผสมสารจับใบ 20 มิลลิลิตร เพื่อลดแรงตึงผิว กรองสปอร์แขวนลอยใส่ในถังฉีด ใช้ปริมาณ 3 ลิตรต่อ 6 ต้น ควรพ่นเชื้อราช่วงเช้าหรือเย็น (ช่วงที่มีแสงแดดอ่อน) บริเวณที่พบการเข้าทำลายของแมลงดำหนามมะพร้าว และควรพ่นให้โดนตัวของแมลงโดยตรง ประสิทธิาพหลังจากพ่นเชื้อราขาว 6 เดือน พบประชากรแมลงดำหนามมะพร้าว B. longissima ลดลงเท่ากับ 75.63 เปอร์เซ็นต์

 

การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)

 

            1. การใช้แตนเบียนหนอน Bracon hebetor Say (Hymeoptera: Braconidae) 

           นำตัวเต็มวัยของแตนเบียนไปปลดปล่อยในแปลงมะพร้าว เพื่อควบคุมปริมาณหนอนหัวดำมะพร้าว โดยแตนเบียนเข้าทำลายระยะหนอนของผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าว ปลดปล่อยแตนเบียนหนอนอัตรา 200 ตัวต่อไร่ ซึ่งสามารถปรับลดหรือเพิ่มอัตราการปลดปล่อยให้เหมาะสมตามความรุนแรงของการระบาดได้ ควรปลดปล่อยช่วงเช้าหรือเย็น (ช่วงที่มีแสงแดดอ่อน) หลังจากปลดปล่อยแตนเบียนหนอน 6 เดือน มีประสิทธิาพในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว O. arenosella เท่ากับ 71.86 เปอร์เซ็นต์

                  2. การใช้แมลงหางหนีบ Chelisoches morio F. (Dermaptera: Chelisochidae)

                       นำตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยของแมลงหางหนีบ C.morio ไปปลดปล่อยในแปลงมะพร้าว เพื่อควบคุมปริมาณหนอนหัวดำมะพร้าว โดยแมลงหางหนีบเข้าทำลายระยะหนอนของผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าว ควรปลดปล่อยช่วงเช้าหรือเย็น (ช่วงที่มีแสงแดดอ่อน)

                   3. การใช้มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae)

                  นำตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยของมวนตัวห้ำหนอน E. furcellata ไปปลดปล่อยในแปลงมะพร้าว เพื่อควบคุมปริมาณหนอนหัวดำมะพร้าว โดยมวนตัวห้ำหนอนเข้าทำลายระยะหนอนของผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าว ควรปลดปล่อยช่วงเช้าหรือเย็น (ช่วงที่มีแสงแดดอ่อน)

nbcrc-crc


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.