ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

การจัดประชุมฝึกอบรมเรื่อง “การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี
Saturday, 03.16.2013, 10:47am (GMT)

            วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตราพ ลวช. เป็นประธานเปิดการการประชุมฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ อำเอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน ๑๔๗ คน  โดยมี นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผอ.บ. กล่าวรายงานและ นายอำเอห้วยกระเจา ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ กล่าวต้อนรับแทนผวจ.กาญจนบุรี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา กรรมการสาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ดำเนินการอิปรายเรื่อง “ความร่วมมือการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน” โดยโดยมีผู้ร่วมดำเนินการอิปรายประกอบด้วย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติาคกลาง เกษตรอำเอห้วยกระเจา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่จาก สวทช. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกมัน ผู้ประกอบการลานมัน โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การฝึกอบรมเรื่อง “การจำแนกและเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง” โดย รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด และคณะนักวิจัยจากศูนย์ฯ าคกลาง โดยเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับศัตรูธรรมชาตินำไปปลดปล่อยเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและไรแดงมันสำปะหลัง ได้แก่ แมลงช้างปีกใสจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัว และด้วงเต่าตัวห้ำ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว

nbcrc-crc_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.