ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

การเสวนาและฝึกอบรม "การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวอย่างยั่ง...
Monday, 03.18.2013, 11:23am (GMT)

กำหนดการสัมมนาและฝึกอบรม

เรื่อง การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ วัดสุนทรสถิต (อำแพง) ตำบลอำแพง อำเอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

---------------------------------------------------------

เวลา ๙.๐๐-๙.๓๐ น.         ลงทะเบียน

เวลา ๙.๓๐-๑๐.๑๕  น.     พิธีเปิดการประชุม

                                         กล่าวต้อนรับ

                                         โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

                                         (นายจุลัทร แสงจันทร์)

                                          กล่าวรายงาน

                                          โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                                          (นางกาญจนา ปานข่อยงาม)

                                          กล่าวเปิดและมอบนโยบายด้านการควบคุมศัตรูพืช

                                          โดยชีววิธีพร้อมกับมอบแมลงศัตรูธรรมชาติ

                                          ให้แก่เกษตรกร

                                          โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                                          (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)

เวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.      รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                                          (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)

                                       ชมนิทรรศการและเยี่ยมชมสวนมะพร้าว

                                       และปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ

เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น.     การเสวนาเรื่อง แนวทางความร่วมมือการ

                                       ใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว                            อย่างยั่งยืนโดย   

            ๑.       รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เสือสะอาด

          ผู้อำนวยการบริหารศูนย์วิจัยควบคุมศัตรู           

          พืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

            ๒.      รองศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา 

            กรรมการสาวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และ  

            ชีววิทยา

             ๓.       นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร

         กรรมการผู้จัดการบริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

             ๔.       ผู้นำเกษตรกรอำเอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

                                         ดำเนินการอิปรายโดย

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสณ อุไรชื่น

                                          ศูนย์ฯ  าคกลาง/ คณะเกษตร

                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                          วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.       การฝึกอบรมกลุ่มย่อย เรื่องการเพาะเลี้ยงศัตรู    

                                         ธรรมชาติมะพร้าวและการนำไปใช้ประโยชน์

                                         โดย รองศาสตราจารย์โกศล เจริญสม

                                          และคณะนัก วิจัยจากศูนย์ฯ าคกลาง

                                     - การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน

                                    Bracon hebetor Say

                                     - การเพาะเลี้ยงผีเสื้อข้าวสาร

                                     Corcyra cephalonica (Stainton)

                                     - การเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำหนอน 

                                    Eocanthecona furcellata (Wolff)

เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ: เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว

 

nbcrc-crc_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.