ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าฝึกงานที่ศูนย์ฯ ภาคกลาง
Thursday, 12.12.2013, 09:00am (GMT)

นางสาวสมฤทัย ทองเทพ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เข้าฝึกงานที่ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ���าคกลาง ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 (1 ���าคเรียน) 
admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.