ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์ฯ ภาคกลางจัดฝึกอบรม “วันรณรงค์การควบคุมไรแดงและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง”
Monday, 03.24.2014, 09:29am (GMT)

วันที่ 24 มีนาคม 2557 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ���าคกลาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการอบรมเกษตรกรเรื่อง “วันรณรงค์การควบคุมไรแดงและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง” ณ เทศบาลตำบลหนองฝ้าย อำเ���อเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชาญวิทย์ ศุ���กิจจานุสรณ์ นายอำเ���อเลาขวัญ เป็นประธานการเปิดอบรม มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 58 ราย โดยศูนย์ฯ ���าคกลางได้มอบแมลงศัตรูธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมการอบรมดังนี้ แมลงช้างปีกใส Mallada basalis จำนวน 100,000 ตัว ด้วงเต่า Nephus ryuguus จำนวน 25,000 ตัว และมวนพิฆาตหนอน Eocanthecona furcellata จำนวน 800 ตัว

            การสัมมนาครั้งนี้ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน���าครัฐ และชุมชน ในการควบคุมไรแดงและเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งการนำนโยบายของรัฐ การจัดการความรู้ การถ่ายทอดนวัตกรรรมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม ได้แก่เกษตรอำเ���อ เกษตรตำบล นักวิชาการเกษตร และผู้นำชุมชน ได้แก่นายอำเ���อ ปลัดอำเ���อ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้รับความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง วิธีการปลดปล่อยศัตรูธรรมชาติและแนวทางในการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ หันมาใช้ศัตรูธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นการลดการใช้สารเคมีและลดปริมาณสารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม

admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.