ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์ฯ ภาคกลาง จัดโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง
Thursday, 04.17.2014, 09:12am (GMT)

วันที่ 2 และ 8 เมษายน 2557 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ���าคกลาง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง โดยทำการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงด้วงเต่าตัวห้ำ Nephus ryuguus Kamiya (Coleoptera: Coccinellidae) เพื่อใช้ในการควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง เพื่อโดยได้มอบด้วงเต่า N. ryuguus สำหรับการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณ ให้กับคุณอุบลวรรณ วงษ์สุวรรณ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในตำบลหนองฝ้าย อำเ���อเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 600 ตัว และให้กับคุณประทิน อ่อนน้อม ประธานกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านรางยอม ตำบลหนองโรง อำเ���อพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3,000 ตัว

admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.