ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

โครงการสัมมนาเรื่อง “การร่วมมือแก้ปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธีอย่างยั่งยืน” อ.เกาะพะ
Wednesday, 04.30.2014, 06:00am (GMT)

วันที่ 22 พฤษาคม พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง การร่วมมือแก้ปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวโดยชีววิธีอย่างยั่งยืน โดยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ณ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน อำเอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเอ เกษตรตำบล และผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำกลุ่มเกษตรกร ฯลฯ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน เกษตรกร และผู้ใช้ประโยชน์ ในการควบคุมโดยชีววิธีเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดอย่างยั่งยืน

admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.