ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนุกรมวิธานของแมลงกลุ่ม Parasitic Hymenoptera
Friday, 05.02.2014, 08:08am (GMT)

          ด้วยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อนุกรมวิธานของแมลงในกลุ่ม Parasitic Hymenoptera ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ าคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
          ศูนย์ฯ จึงใคร่ของเชิญบุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

admin_1


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.