ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ รณรงค์ลดการใช้สาร
Friday, 07.07.2017, 05:07am (GMT)

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้สนับสนุนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยผักชี ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ รณรงค์ลดการใช้สารเคมีสำหรับเกษตรกร จึงขอความอนุเคราะห์ นางสาวศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา นักวิจัยของศูนย์ฯ ภาคกลาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดและให้ความรู้ในหัวข้อ การใช้เชื้อราขาว Beauveria bassiana ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก รวมทั้งสาธิตวิธีการเพาะเชื้อราขาวเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยผักชี ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.