ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

อาจารย์ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช สาขาวิชากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได
Tuesday, 07.11.2017, 05:14am (GMT)

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ดร.นินาท บัววังโป่ง อาจารย์ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชากีฎวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางมานิเทศน์นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชากีฏวิทยา คือ นายพิสิฐ จันทร์ดี ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง และวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายพิสิฐ จันทร์ดี นำเสนอการปฏิงานการฝึกงานตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และนำเสนองานปัญหาพิเศษ

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.