ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับกรมความร่วม
Thursday, 07.20.2017, 05:19am (GMT)

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้ลงนามในความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ Third Country Training Program (TCTP+) ดำเนินการจัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countries, Culture Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production” ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย จำนวน ๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๑-๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จากประเทศในทวีปแอฟริกา จำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cote d’lvoire (CDI), Democratic Republic of Congo (DRC), Guinea, Madagascar, Mali, Senegal และ Togo ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี ผศ.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จึงขอเรียนเชิญ ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ Integrate Pest Management ณ ห้องปาล์มอินทผลัม อาคารสื่อการศึกษา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ Practice in the field for the “Integrate Pest Management” ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง และขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายในหัวข้อ Beauveria preparation และ Culture and multiply Pest Enemy โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา เป็นผู้ดูแลและเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในวันและเวลาดังกล่าว

admin


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.