ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

การจัดประชุมวิชาการศูนย์ฯ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท...
Thursday, 09.20.2012, 04:33am (GMT)

เรื่อง การประชุมวิชาการศูนย์ฯ ประจำปี 2555

                 การจัดประชุมวิชาการศูนย์ฯ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท อำเอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีการนำเสนอผลงานวิจัยของศูนย์ฯ 7 ศูนย์ และหน่วยงานร่วม ทั้งหมด 43 เรื่อง ดังนี้

                  ศูนย์ฯ ส่วนกลาง และาคกลาง  จำนวน  13  เรื่อง

                  ศูนย์ฯ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จำนวน  10  เรื่อง

                  ศูนย์ฯ าคใต้  จำนวน  5  เรื่อง

                  ศูนย์ฯ าคเหนือตอนล่าง  จำนวน  3  เรื่อง

                  ศูนย์ฯ  าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จำนวน  3 เรื่อง

                  ศูนย์ฯ  าคเหนือตอนบน  จำนวน  3 เรื่อง

                  หน่วยงานร่วม  จำนวน  6  เรื่อง

                 

 

beebee


Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.